National System voor monitoring en rapportage van broeikasgasemissies

Sinds 1974 heeft Nederland een monitoringproces voor vervuilende emissies, de Emissieregistratie (ER). Het doel van de ER is het produceren van jaarlijkse inventarisaties van emissies van zo’n 170 relevante stoffen of groepen van stoffen naar lucht, water en bodem. Deze gegevens worden door Ministeries en instituten gebruikt voor diverse doeleinden, zoals beleidsanalyses, milieubalans en internationale rapportages. Dit systeem vormt ook de basis voor de monitoring van broeikasgassen en sinks.

Het Kyoto Protocol vraagt echter om een andere rol en karakter van het inventarisatieproces. Dit komt onder meer tot uiting in de eis om een National System op te zetten dat de kwaliteit van de jaarlijkse emissierapportages aan de UNFCCC moet bewaken en ervoor moet zorgen dat deze rapportages ook voldoen aan de onder ‘Kyoto’ gestelde eisen. De afgelopen jaren heeft Nederland een dergelijk systeem vorm gegeven conform de eisen. Deze website geeft een korte beschrijving van het systeem in Nederland. Een meer gedetailleerde beschrijving wordt gegeven in aan de UNFCCC geleverde rapportages (o.a. het Report on Demonstrable Progress).

Basis elementen
Het Nederlandse National System omvat de volgende hoofdonderdelen:

Beschrijving en toewijzing van specifieke rollen, verantwoordelijkheden en taken, uitgewerkt in procedures en in monitoring protocollen.

Monitoring protocollen, waarin methoden en werkprocessen voor het vaststellen van emissies zijn beschreven.

Afspraken tussen overheden en instituten m.b.t. de belangrijkste institutionele, wettelijke en organisatorische aspecten. Dit omvat ook de aanwijzing van de vereiste ‘single national entity’. De afspraken zijn veelal vastgelegd in contracten, wettelijke regelingen en conventanten. Onder de laatste groep valt ook de wettelijke basis voor de monitoring.

Kwaliteitssysteem en -programma (QA/QC) waarin o.a. de kwaliteitsdoelen, het kwaliteitsplan en het jaarlijkse verbeterplan zijn beschreven. Als onderdeel van het plan worden onder meer regelmatig (peer) reviews en audits uitgevoerd, zulks in lijn met UN richtlijnen. Meer informatie: speciale web pagina over QA/QC.